Základní informace o MŠ

Paní učitelky:
Marie Lojínová - Vedoucí učitelka MŠ
Iveta Koutová

Kontakt:
email: skolkasuchodol@seznam.cz
tel: 731 653 396

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let. Pro děti, které dovrší do 31.8. v daném školném roce 6ti let je od 1.9. 2017 předškolní vzdělávání povinné. Rodiče přihlašují děti u pravidelného zápisu, který probíhá v měsíci květnu. Předem si vyzvednou v mateřské škole potřebné dokumenty (žádost o umístění, zápisní list, evidenční list). Vše řádně vyplněné. Do mateřské šoly se přijímají děti smyslově, tělesně i duševně zdravé.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Začátek provozu v 6:45 hodin - konec provozu v 16:15 hodin.
Dřívější odchod a pozdější příchod rodiče předem oznámí učitelce.

DOCHÁZKA A ZPŮSOB OMLOUVÁNÍ DĚTÍ
Děti přicházejí do MŠ v době od 6:45 do 8:00 hodin řádně a slušně oblečeny. Rodiče omlouvají své děti neprodleně do 8:00 hodin ráno na školní telefon (731 653 396). Poté odhlásí oběd ve školní jídelně (728 206 858).
Předškolní děti musí chodit nejméně 4 hodiny denně. Pokud nemohou do MŠ docházet, vyzvednou si omluvný list, který potvrdí rodiče či lékař a odevzdají učitelce (omluvný list je k dispozici v záložce dokumenty a formuláře).


REŽIM DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

6:45 - 8:00 Příchod dětí, spontánní zájmové aktivity a řízené činnosti, herní koutky, výtvarné chvilky dle zájmu a potřeb dětí individuální či skupinovou formou, konstrukční hry, dramatické hry. Práce s předškolními dětmi formou individuální či skupinovou. Úklid hraček a pomůcek, osobní hygiena.

8:00 - 8:30 Komunitní kruh, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, pohybové hry, hudebně pohybové hry, říkanky a hudební chvilky. Osobní hygiena.

8:30 - 9:00 Dopolední svačina, osobní hygiena.

9:00 - 9:30 Řízená činnost ped. prac.

9:30 - 11:30 Osobní hygiena, pobyt venku.

11:30 – 12:00 Osobní hygiena, oběd.

12:00 - 14:15 Příprava na spánek, odpočinek, odpočinkové aktivity.

14:15 - 14:30 Odpolední svačina, os. hygiena.

14:30 - 16:15 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedag. pracovnicemi zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě.

Stanovený denní režim může být na základě rozhodnutí učitelky MŠ pozměněn a přizpůsoben potřebám a požadavkům dětí či vzdělávacímu obsahu vycházejícímu ze ŠVP.
 


PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST DĚTÍ
Rodiče předávají dítě při příchodu do MŠ až do třídy. Teprve po vlastním předání do třídy přebírá za dítě plnou zodpovědnost p. učitelka. Pokud rodiče žádají, aby dítě vyzvedávala jiná osoba, předají učitelce písemně vyplněný a oběma rodičí podepsaný formulář o odvádění dítěte. Rodiče jsou zodpovědni za to, že při vádějí do MŠ dítě zdravé. Při příchodu dítěte se zjišťuje, zda není námitek z hlediska zdravotního přijetí dítěte do kolektivu. Je-li podezřejí, že je dítě nemocné, nepřijme jej učitelka do kolektivu dětí. Dítě, v jejichž rodině došlo k onemocnění přenosnou nemocí, se do MŠ přijmou jen s potvrzením od lékaře. Zjistí-li se během dne u dítěte příznaky nemoci, oddělí se od ostatních dětí a rodiče jsou nejkratší cestou vyrozuměni o zdravotním stavu svého dítěte, aby si jej mohli co nejdříve odvést.
Za příznivého počasí tráví děti nejméně dvě hodiny venku. Překážkou je pouze mrát pod -10 °C, silný vítr, vytrvalý déšť, tropické teploty a hustá mlha. Doporučujeme, aby děti chodily vzhledem k ročnímu období a počasí přiměřeně oblečené (náhradní oblečení, pláštěnka). Oděvy prosíme řádně označit, aby nedošlo k záměně.
Všechny děti se v MŠ řádně přezouvají do bačkůrek a na odpolední spánek si přinášejí svá vlastní pyžama.
Výše poplatku za MŠ a za stravování se vybírá dle platných směrnic. Veškeré jednání ohledně starování řeší vedoucí školní jídelny.

CO BY MĚLO VAŠE DÍTĚ ZVLÁDAT PŘED NÁSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
- Znát své jméno a příjmení.
- Umět si říci, co chce nebo potřebuje.
- Spolupracovat při oblékání a svlékání.
- Umět nazouvat a vyzouvat obuv.
- Vysmrkat se a používat kapesník.
- Držet lžíci a umět se najíst.
- Při jídle sedět u stolu.
- Umět pít z hrnečku a skleničky.
- Používat toaletu.
- Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku.
- Ujít kratší vzdálenosti během pobytu venku.

CO POTŘEBUJE DÍTĚ Z DOMOVA DO MŠ
- bačkory
- pyžamo nebo nočí košilku
- denně kapesník v bundě, ve třídě
- pláštěnku
- náhradní oblečení do šatny (ponožky, spodní prádlo, punčocháče, tričko)
- náhradní oblečení na ven
- hrneček z plastu do třídy

ŽÁDÁME VŠECHNY VĚCI ŘÁDNĚ OZNAČIT


SPOLUPRÁCE S RODIČI
Pro individuální pohovory p. učetelek s rodiči, kteří potřebují informaci o svém dítěti nebo radu, je vhodná doba odpoledne při vyzvedávání dětí. Také je možno si domluvit konkrétní schůzku. Respektujte, prosím, že v době, kdy pedagogické pracovnice pracují s dětmi, nemohou přijímat návštěvy ani vyřizovat telefonické hovory.

Mateřská škola od rodičů očekává otevřenost v jednání, spolupráci v zájmu dítěte, respektování uspořádání života v MŠ, spolupráci při pbesídkách, oslavách a akcích pro děti, zapojení do anket, a tak spolurozhodovat o výchově dětí v MŠ.

V Suchodole 1.9.2017


ZŠ a MŠ Suchodol | Suchodol 39, 261 01 Příbram | IČO: 75034531 | skola.suchodol@seznam.cz | skolka.suchodol@seznam.cz | www.skolasuchodol.eu
tel. ZŠ: 731 411 925; MŠ: 731 653 396, ŠJ: 739 316 412