Školní jídelna

Telefon: 739 316 412
e-mail: jidelna.suchodol@seznam.cz


word2  vnitřní řád ŠJ_dokument
Vnitřní řád ŠJ
Hlavní činností ŠJ je zabezpečení školního stravování dětí a žáků a stravování zaměstnanců školy.

DOBA VÝDEJE OBĚDŮ VE ŠJ

MŠ - od 11.30 do 11.45 hod.
I. sk. ZŠ - od 11.40 do 12.00
II. sk. ZŠ - od 12.15 do 12.30

Pedagogický dozor během výdeje a konzumace oběda v ZŠ zajišťuje vychovatelka ŠD, v MŠ pedagogické pracovnice MŠ. Začátkem školního roku odevzdá každý strávník vedoucí ŠJ přihlášku ke stravování. V době nemoci žáka je nutné obědy odhlásit ve školní jídelně nebo na telefoním čísle 739 316 412 do 8 hodin, přičemž první den nemoci je možno vyzvednout oběd do vlastních nádob v době od 12.00 do 12.15 hod. Odebraný oběd je určen k okamžité spotřebě.

Poplatky za stravné se vybírají v hotovosti vždy počátkem následujícího měsíce, nejpozději do desátého dne v daném měsíci/datum a hodina výběru bude vždy prostřednictvím ved.ŠJ upřesněna./
Pokud nebude stravné uhrazeno v daném termínu,nebude mít strávník následující den nárok na odběr stravy.
Strávníci si pro oběd chodí za pedag.dozoru k výdejnímu okénku.Nápoj si odebírají samostatně na předem připraveném místě.
Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně se souladem s hyg.a společenskými pravidly při stolování.
Jídelníček sestavuje a za jeho úroveň zodpovídá ved. školní jídelny na základě závazných pravidel.
Sestavování jídelního lístku a pestrost jídel je uplatňována tak,aby se střídala jídla masitá,polomasitá,bezmasá a zeleninová.Syrová zelenina a ovoce jsou podávány dle možnosti co nejčastěji.
Připomínky k pokrmům strávník hlásí ved.ŠJ, nebo dozorujícímu pedagogovi.
Případné připomínky ke stravování a vyúčtování stravného je možno konzultovat s ved.ŠJ. Jídelní lístek je každý týden k nahlédnutí na nástěnce v šatně MŠ a u výdejního okénka ZŠ.
Strávníci budou seznámeni s provozním řádem na počátku školního roku. Rodiče budou s prov.řádem seznámeni na první schůzce.

V Suchodole 1.9.2017            Mužíková Vladimíra, ved.ŠJZŠ a MŠ Suchodol | Suchodol 39, 261 01 Příbram | IČO: 75034531 | skola.suchodol@seznam.cz | skolka.suchodol@seznam.cz | www.skolasuchodol.eu
tel. ZŠ: 731 411 925; MŠ: 731 653 396, ŠJ: 739 316 412